صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ساعت ۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان امید مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر حذف ویژگی تقسیم سود تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آسمان امید تغییرات امیدنامه