صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۸,۴۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۲۳۲,۲۰۱,۲۱۴,۷۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۱:۴۶:۳۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۳,۱۲۶ ۱۳,۱۱۳ ۱۳,۱۲۸ ۱۵ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۳۲,۲۰۱,۲۱۴,۷۹۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۳,۱۲۰ ۱۳,۱۰۷ ۱۳,۱۲۳ ۱۶ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۲۸,۸۹۵,۶۱۰,۱۸۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۳,۱۱۴ ۱۳,۱۰۱ ۱۳,۱۱۹ ۱۸ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۲۵,۵۹۲,۰۳۹,۳۰۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۳,۰۳۲ ۱۳,۰۱۹ ۱۳,۰۳۸ ۱۹ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۷۹,۹۶۵,۵۴۴,۱۱۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳,۰۶۲ ۱۳,۰۴۹ ۱۳,۰۷۰ ۲۱ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۹۶,۶۸۵,۵۴۸,۴۶۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۳,۰۷۱ ۱۳,۰۵۸ ۱۳,۰۸۰ ۲۲ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۰۱,۷۴۴,۴۴۲,۵۲۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۳,۰۶۶ ۱۳,۰۵۲ ۱۳,۰۷۶ ۲۴ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۹۸,۶۰۴,۶۴۰,۶۶۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۳,۰۹۱ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۰۹۳ ۱۶ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۱۲,۲۵۳,۵۸۰,۶۵۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۳,۰۸۵ ۱۳,۰۷۱ ۱۳,۰۸۹ ۱۸ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۰۹,۰۰۴,۶۲۱,۱۳۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۳,۰۷۹ ۱۳,۰۶۵ ۱۳,۰۸۵ ۲۰ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۲۰۵,۷۵۷,۶۱۰,۷۰۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۳,۰۶۲ ۱۳,۰۴۸ ۱۳,۰۶۳ ۱۵ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۹۶,۲۲۱,۷۷۰,۲۹۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۳,۰۵۶ ۱۳,۰۴۲ ۱۳,۰۵۸ ۱۶ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۹۲,۹۷۹,۱۲۱,۰۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۳,۰۳۷ ۱۳,۰۲۳ ۱۳,۰۳۱ ۸ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۸۲,۴۹۸,۰۷۷,۱۳۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۳,۰۱۸ ۱۳,۰۰۵ ۱۳,۰۰۰ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۷۲,۲۸۸,۳۰۶,۲۷۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۲,۹۷۷ ۱۲,۹۶۳ ۱۲,۹۵۹ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۴۹,۳۲۹,۷۶۰,۶۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۲,۹۷۱ ۱۲,۹۵۷ ۱۲,۹۵۵ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۴۶,۰۹۳,۳۱۸,۹۶۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۲,۹۶۵ ۱۲,۹۵۱ ۱۲,۹۵۱ ۰ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۴۲,۸۶۱,۹۰۹,۶۲۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۲,۹۱۹ ۱۲,۹۰۵ ۱۲,۹۰۶ ۱ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۱۷,۴۸۲,۸۵۳,۵۹۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۲,۹۰۶ ۱۲,۸۹۳ ۱۲,۸۹۵ ۲ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۱۰,۵۸۶,۸۷۸,۹۰۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲,۸۹۸ ۱۲,۸۸۵ ۱۲,۸۸۹ ۴ ۰ ۱,۱۹۲,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۱۰۶,۲۹۲,۷۲۳,۶۴۲
  مشاهده همه