صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۳,۳۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۹۶۸,۲۹۱,۱۳۰,۵۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴:۵۹:۰۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴,۹۰۹ ۱۴,۸۹۰ ۱۵,۱۷۲ ۲۸۲ ۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۶۸,۲۹۱,۱۳۰,۵۴۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴,۸۹۹ ۱۴,۸۸۱ ۱۵,۱۷۰ ۲۸۹ ۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۶۱,۴۲۵,۴۴۲,۸۸۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴,۸۸۹ ۱۴,۸۷۱ ۱۵,۱۸۶ ۳۱۵ ۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۵۴,۴۷۶,۲۷۵,۱۴۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴,۸۷۹ ۱۴,۸۶۲ ۱۵,۱۹۲ ۳۳۰ ۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۲۵,۳۴۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴,۸۷۰ ۱۴,۸۵۴ ۱۵,۲۰۱ ۳۴۷ ۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۴۱,۴۷۲,۴۴۸,۴۳۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴,۸۶۴ ۱۴,۸۴۸ ۱۵,۱۹۶ ۳۴۸ ۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۳۷,۳۰۷,۶۷۱,۴۴۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴,۸۵۹ ۱۴,۸۴۲ ۱۵,۱۹۰ ۳۴۸ ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۸,۳۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶ ۱۰,۹۳۳,۱۳۳,۲۱۵,۴۰۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴,۸۵۱ ۱۴,۸۳۵ ۱۵,۱۹۷ ۳۶۲ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۴۲۹,۲۱۴,۵۸۳,۰۶۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۵,۰۵۰ ۱۵,۰۳۴ ۱۵,۲۰۴ ۱۷۰ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۶۹,۱۲۵,۹۹۰,۱۲۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۵,۰۴۲ ۱۵,۰۲۶ ۱۵,۱۸۲ ۱۵۶ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۶۳,۵۱۲,۸۹۱,۴۹۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۵,۰۳۵ ۱۵,۰۱۹ ۱۵,۱۹۰ ۱۷۱ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۵۸,۵۴۴,۹۴۴,۴۴۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۵,۰۲۵ ۱۵,۰۰۹ ۱۵,۱۴۶ ۱۳۷ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۵۱,۸۳۱,۶۷۵,۱۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۵,۰۱۹ ۱۵,۰۰۳ ۱۵,۱۴۰ ۱۳۷ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۴۷,۵۸۷,۱۰۱,۵۳۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۵,۰۱۳ ۱۴,۹۹۷ ۱۵,۱۳۴ ۱۳۷ ۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۴۳,۳۳۹,۴۷۵,۳۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۵,۰۰۵ ۱۴,۹۸۹ ۱۵,۰۸۰ ۹۱ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۴,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۷۰۳,۰۱۶,۶۴۶ ۱۰,۵۳۷,۲۱۳,۵۱۵,۵۲۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴,۹۹۶ ۱۴,۹۷۹ ۱۵,۰۷۳ ۹۴ ۰ ۱,۳۹۴,۴۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۶۸۲,۷۱۶,۶۴۶ ۱۰,۲۲۶,۵۷۸,۰۷۰,۴۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴,۹۹۳ ۱۴,۹۷۶ ۱۵,۰۶۵ ۸۹ ۰ ۱,۳۹۴,۴۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۶۸۲,۷۱۶,۶۴۶ ۱۰,۲۲۴,۳۰۱,۸۸۸,۴۶۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴,۹۸۴ ۱۴,۹۶۷ ۱۵,۰۳۶ ۶۹ ۰ ۱,۳۹۴,۴۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۶۸۲,۷۱۶,۶۴۶ ۱۰,۲۱۸,۱۷۷,۴۳۷,۲۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۴,۹۷۴ ۱۴,۹۵۷ ۱۵,۰۰۱ ۴۴ ۰ ۱,۳۹۴,۴۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۶۸۲,۷۱۶,۶۴۶ ۱۰,۲۱۱,۴۹۵,۵۵۸,۶۵۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۴,۹۶۸ ۱۴,۹۵۱ ۱۴,۹۹۵ ۴۴ ۰ ۱,۳۹۴,۴۵۶,۶۴۶ ۰ ۷۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۶۸۲,۷۱۶,۶۴۶ ۱۰,۲۰۷,۳۰۵,۰۶۵,۶۶۷
  مشاهده همه