صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۷,۷۱۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۰۲,۲۸۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۲۹۶,۱۷۵,۱۸۵,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۸۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۸۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۸:۰۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۲۰,۹۰۰ ۲۰,۸۶۰ ۲۱,۸۱۷ ۹۵۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۶,۶۱۰,۸۹۸ ۳۹۷,۷۱۰,۳۹۶ ۸,۲۹۶,۱۷۵,۱۸۵,۴۸۹
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۲۰,۸۹۷ ۲۰,۸۶۰ ۲۱,۷۱۹ ۸۵۹ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۴۵,۶۱۰,۸۹۸ ۴۲۸,۷۱۰,۳۹۶ ۸,۹۴۲,۷۱۵,۳۹۴,۵۹۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۲۰,۸۸۱ ۲۰,۸۴۴ ۲۱,۶۸۰ ۸۳۶ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۴۵,۶۱۰,۸۹۸ ۴۲۸,۷۱۰,۳۹۶ ۸,۹۳۵,۸۲۹,۸۱۸,۷۷۴
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۲۰,۸۷۵ ۲۰,۸۳۸ ۲۱,۶۶۹ ۸۳۱ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۴۵,۶۱۰,۸۹۸ ۴۲۸,۷۱۰,۳۹۶ ۸,۹۳۳,۳۳۶,۰۱۵,۲۶۲
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۲۰,۸۶۴ ۲۰,۸۲۷ ۲۱,۶۵۷ ۸۳۰ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۶۱۰,۸۹۸ ۴۲۸,۷۱۰,۳۹۶ ۸,۹۲۸,۶۴۰,۶۹۱,۱۳۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۲۰,۸۲۶ ۲۰,۷۹۰ ۲۱,۶۳۱ ۸۴۱ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۳۵,۸۱۰,۸۹۸ ۴۳۸,۵۱۰,۳۹۶ ۹,۱۱۶,۵۰۴,۱۱۷,۱۸۶
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۲۰,۸۳۳ ۲۰,۷۹۶ ۲۱,۶۰۰ ۸۰۴ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۵,۸۱۰,۸۹۸ ۴۳۸,۵۱۰,۳۹۶ ۹,۱۱۹,۳۴۵,۲۶۰,۹۴۲
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۲۰,۷۹۹ ۲۰,۷۶۲ ۲۱,۵۷۸ ۸۱۶ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۵۶,۰۴۸,۲۷۳,۲۷۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۲۰,۷۹۸ ۲۰,۷۶۱ ۲۱,۵۴۹ ۷۸۸ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۲,۰۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۲۰,۷۹۰ ۲۰,۷۵۳ ۲۱,۵۴۰ ۷۸۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۵۱,۷۶۲,۹۸۲,۰۴۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۲۰,۷۶۸ ۲۰,۷۳۱ ۲۱,۵۲۹ ۷۹۸ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۴۲,۰۶۱,۱۸۷,۳۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۲۰,۷۵۴ ۲۰,۷۱۷ ۲۱,۵۱۴ ۷۹۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۳۵,۸۹۲,۲۸۹,۲۱۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۲۰,۷۷۰ ۲۰,۷۳۳ ۲۱,۴۸۴ ۷۵۱ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۴۲,۹۷۴,۰۱۲,۰۶۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۲۰,۷۳۱ ۲۰,۶۹۳ ۲۱,۴۵۴ ۷۶۱ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۶۴,۵۵۳,۸۹۸ ۱,۳۲۸,۵۱۰,۸۹۸ ۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶ ۹,۲۲۵,۲۷۳,۶۱۶,۲۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۲۰,۷۰۵ ۲۰,۶۶۵ ۲۱,۳۴۷ ۶۸۲ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۲۶۳,۹۵۷,۰۰۰ ۵۱۰,۳۶۴,۲۹۴ ۱۰,۵۴۶,۴۶۱,۵۸۸,۹۱۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۲۰,۷۲۷ ۲۰,۶۸۷ ۲۱,۳۴۴ ۶۵۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۲۶۳,۹۵۷,۰۰۰ ۵۱۰,۳۶۴,۲۹۴ ۱۰,۵۵۷,۹۴۹,۰۶۷,۷۳۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۲۰,۷۱۶ ۲۰,۶۷۵ ۲۱,۳۳۲ ۶۵۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۲۶۳,۹۵۷,۰۰۰ ۵۱۰,۳۶۴,۲۹۴ ۱۰,۵۵۱,۹۵۵,۳۴۴,۶۴۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۲۰,۶۹۷ ۲۰,۶۵۷ ۲۱,۳۲۳ ۶۶۶ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۲۶۳,۹۵۷,۰۰۰ ۵۱۰,۳۶۴,۲۹۴ ۱۰,۵۴۲,۵۰۲,۹۵۳,۸۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۲۰,۶۵۸ ۲۰,۶۱۸ ۲۱,۳۱۲ ۶۹۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۲۶۳,۹۵۷,۰۰۰ ۵۱۰,۳۶۴,۲۹۴ ۱۰,۵۲۲,۸۳۷,۰۳۴,۲۸۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۲۰,۵۸۳ ۲۰,۵۵۰ ۲۱,۳۱۵ ۷۶۵ ۰ ۱,۷۷۲,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۲۶۳,۹۵۷,۰۰۰ ۵۰۸,۳۶۴,۲۹۴ ۱۰,۴۴۶,۹۴۵,۳۹۲,۲۱۶
  مشاهده همه